Riigimetsa Majandamise Keskuse arengukava 2024-28

Yoko Alender

Aasta lõpp pakub alati võimalusi teha kokkuvõtteid. Mingid protsessid saavad läbitud, uued suunad sõnastatud, vanade praktikate kõrvale ja tasapisi ka asemele tekivad uued. Vahepeal on hea, kui sisse- ja väljahingamise vahel on paus, paus märkamiseks.

Eelmisel nädalal avalikustasime ja tutvustasime üle kahe aasta tehtud töö tulemust, mis omakorda on nüüd Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) edasise töö aluseks, nimelt RMK uut arengukava. Protsess algas pisut peale seda kui 2021 kevadel end RMK nõukogu liikmeks nõutasin ja Riigikogu mind sinna ka läkitas. Esimesed uue arengukava koostamise teemalised nõukogu koosolekud toimusid 2021 suvel. Kui nüüd arengukava lõpuks kinnitasime oli laua taga umbes 20st 4 inimest, kellega seda tees koos alustasime. Oli kogemust ja järjepidevust, aga veel enam uut ja innukat.

Mulle on töö RMK uue arengukavaga olnud vahest üks intensiivsemaid ja huvitavamaid protsesse, kus on olen saanud aidata kaasa nii mõtteviisi lahti mõtestamisele, ühiste eesmärkide sõnastamisele, kui justkui erinevate maailmade teineteisele tõlkimisele. Alustasime Aigar Kallase ja Randel Läntsi juhtimisel, lõpuni liikusime Mikk Marrani ja Kadri Landi juhtimisel. Inimesi, kes arengukava koostamisse on panustanud on sadu, tegelikult isegi vast tuhandeid, nii organisatsiooni sees, kui laiemalt ühiskonnas. Suur aitäh kõigile hoolimise ja sisuka koostöö eest.

RMK on meile usaldatud Eesti metsa ja elurikkuse hoidja ning kasvataja üle põlvkondade. RMK toimetab, selleks, et iga eestimaalane saaks nüüd ja edaspidi elada elusamat elu.

RMK edenemist on märgatud, see teeb rõõmu, sest nii arengukava koostamise protsess, kui tagasiside näitab, et me hoolime oma metsast. Hoolime elukeskkonnast, paneme tähele ja soovime kestlikku ja elusamat elu. See annab lootust, et viime hea arengukava ellu ja hoiame oma metsa alati, põlvest põlve.

RMK eesmärgid aastateks 2024-2028 on:

 • Lõppevad uuendusraied kaitsealade piiranguvööndites
 • Töötatakse välja maastike ökoloogilise seisundi hindamise süsteem
 • Suurem segametsade osakaal (enamuspuuliigi osakaal alla 80%)
 • Töötatakse välja raiete hajutatuse indeks, et raied ei koonduks ühte piirkonda
 • RMK metsamajandamise käekiri mitmekesistub – turberaiega ja valikraiega raiutud lankide ning vähem kui 1 ha suuruste lageraiete osakaal kogu aastasest uuendusraiete kogupindalast suureneb vähemalt 20%-ni
 • Rakendatakse kestvuslepingute alusel müüdavast puidust loodava lisandväärtuse hindamise metoodika
 • RMK arvestuslank aastateks 2026–2031 läbib sõltumatu ökoloogiliste- ja keskkonnamõjude hindamise
 • Kuivendussüsteemide majandamise strateegia uuendamine koostöös huvigruppidega
 • Taastatud on täiendavalt 20 000 ha elupaiku (sh endisi turbaväljakuid) ja parandatud on jõeliste elupaikade seisundit 500 km ulatuses
 • Kuivendusobjekte on täiendatud keskkonnarajatistega 60 000 hektaril
 • Käivitub projekt metsade optimaalseks süsinikusisalduseks ehk milline loodusesse sobituv metsakoosseis võimaldab metsas ja puittoodetes siduda atmosfäärist võimalikult palju süsihappegaasi
 • RMK metsas ja maadel seotakse aastas 2,9 mln tonni (neto) CO2-te
 • RMK on arendanud välja vähemalt ühe täiendava Eesti kliimaeesmärkidele kaasa aitava ja tulusa ärisuuna 2028. aastaks
 • Püsimetsanduse (püsimetsakasvatuse/püsimetsamajanduse) definitsioon ja mudel on sisustatud ning rakendatav
 • Jätkub metsaselektsiooni programm heade pärilike kasvuomadustega puude väljaselgitamiseks
 • Loodusõppeprogrammidest osasaanute arv on vähemalt 48 000 inimest aastas
 • RMK külastustaristul vähemalt 2,9 miljonit külastust aastas

Tutvu RMK arengukavaga aastateks 2024-2028.