Küsimused ja vastused (Delfi)

Yoko Alender

F: Ilmar Saabas

Küsimused ja vastused.

1. Miks valija just teie poolt peaks hääletama?

Esiteks – kutsun kõiki minema valima – mitte laskma teistel otsustada enda eest, ka Euroopas. Minu poolt peaks hääletama, sest olen noor, aktiivne, haritud ja teotahteline naine. Suudan Europarlamendi suurimas fraktsioonis saavutada seda, mida ellu viima asun. Töötan parema elatustaseme heaks läbi inimväärsema elukeskkonna arendamise. Esinumbritel on ehk statistiliselt suurem šanss jõuda Europarlamenti, ent panen valijatele südamele, et nad valiksid just seda kandidaati, keda nad usaldavad. Need valimised on ainsad, kus kogu Eesti on üks valimisringkond – siin on võimalik kujundada ka poliitika arengusuundi – sestap soovitan mina siin valida mind kui asjalikku uue põlvkonna tegijat.

2. Nimetage teema(d), millega Euroopa Parlamendis tegeleda kavatsete ja põhjendage valikut.
Mina rakendan oma teadmised ja kogemused järgnevas kolmes valdkonnas:

  • elukeskkonna areng: regionaalareng, inimsõbralikud- targad linnad, linnaline liikuvus;
  • kodanikuühiskond ja kodanike osalus poliitikakujundamises: EP ja liikmesriikide vaheline suhtlus, kodanike arusaam ja teadlikkus Euroopa poliitikatest, eurobürokraatia vs e-võimalused;
  • tööhõive küsimused: pere- ja tööelu ühildamine.

Komisjonid, mis omavad puutumust nende teemadega on mitmeid, nt Transport- ja turism, Kultuur ja haridus, Regionaalareng, Keskkond, rahva tervis ja toidu ohutus, Kodanikuõigused, Naiste õigused- ja sooline võrdõiguslikkus.

Elukeskkond on täna üks Euroopa suurimaid eeliseid, selle jätkusuutlikuks arenguks arvan, et oleks otstarbekas moodustada elukeskkonna arengu erikomisjon, mis käsitleks kõiki poliitikaid ruumilise arengu seisukohast.

3. Mis on need teemad või valdkonnad, millega Euroopa Liit praegu küll tegeleb, aga teie hinnangul ei peaks tegelema?
Euroopa liit peaks olema suurem suurtes asjades ja väiksem väikestes. Euroopa Liidu roll ja ka liikmesriikide ühtsus peaks suurenema julgeoleku- ja energiapoliitikas, mis on täna üsna suuresti ka omavahel seotud. Julgeolekupoliitika osana, aga ka üksikute riikide siseturvalisuse seisukohalt on oluline koostöö küberjulgeoleku vallas. Põllumajanduses, toiduainetööstuses ja väikeettevõtluses näiteks tuleks aga leida ja toetada rohkem kohaspetsiifiliste lahenduste rakendamist.

4. Kas oleksite Euroopa Parlamendi liikmena toetanud ettepanekut külmutada ajutiselt CO2 kvootide enampakkumised, et kvoodi hind kasvaks? Kuidas hääletaksite siis, kui säärane plaan kergitaks Eesti elanike jaoks elektri hinda?
Oleksin toetanud ettepanekut, sest kvootide hind oli majanduskriisi järgselt turul kukkunud nii madalale, et ei omanud enam olulist mõju CO2 õhkupaiskamise vähendamisele. Leian, et see otsus oli mõistlik. Laiemas plaanis on CO2 kvootide puhul oluline, et kvoodikaubandus toimuks kokkulepitud eesmärkide raames stabiilsete ja selgete reeglite alusel.

CO2 kvootide hinnal on mõju elektri hinnale, otsustaksin hääletamise konkreetse olukorra ja võimalikke muutusi kaaludes. Taastuvenergia eesmärkide ning energiasäästu saavutamiseks vajalike meetmete rakendamine on pikas perspektiivis vältimatu, tuleb rakendada teadust ja innovatsiooni, et leida lahendusi, mis pole tarbija rahakotile liigselt koormavad. IRL on toetanud kodumaise biomassi kasutamist elektri tootmiseks Narva jaamades kui tarbijatele kõige taskukohasemat lahendust, samuti toetanud kortermajade renoveerimist, mis on aidanud energiat säästa, küttekulusid kuni 40% võrra alandada ja parandada kortermajade sisekliimat.

5. Olukord Ukrainas on näidanud, et Euroopa Liit ei suuda Venemaa suhtes mõjusaid sanktsioone rakendada. Kuidas peaks Euroopa Liit Venemaa suunal tegutsema?
EL peaks selgelt hukka mõistma Krimmi annekteerimise ja Venemaa tegevuse Ida-Ukrainas ja tegema Venemaa sammudest Ukrainas selgeid järeldusi. Sellest lähtuvalt rakendama tõsised majandussanktsioonid ja selgemalt kujundama EL ühtseid välis- ja julgeolekupoliitikaid. Lühisajalised majanduslikud huvid ei saa kaaluda üles Euroopa põhiväärtusi. Oluline on koostada ELülene strateegia, milliseks kujunevad tulevased suhted Ukrainaga ja Venemaaga.

6. Palun ennustage, kuidas jagunevad erakondade kandidaadid ning üksikkandidaadid Eesti kuue koha vahel Euroopa Parlamendis.

22. IRL 2, KE 2, Re 1, SDE 1.

Vaata ka videot: Delfi