Katkestused ja kohtumised linnaruumis – vaimu ja ruumi seostest Kopli kaubajaama näitel

Yoko Alender

Eesti Kunstiakadeemia
Arhitektuuri teaduskond
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond

Magistrant Yoko Alender
Juhendajad prof. Andres Alver ja arh.mag Indrek Rünkla

Tallinn
Mai 2010

Sissejuhatus

Magistritöö tegeleb endise Kopli kaubajaama alaga Põhja-Tallinnas. Täpsemalt Ristiku-Kopli-Telliskivi-Heina tänavate vahelise alaga. Lähtepunktiks on linna infrastruktuuri suurematest muudatustest ajendatud kaubajaama välja viimine elamupiirkondade vaheliselt alalt ja raudteede ümbersuunamine. Teoreetilise osa eelduseks on väide, et alaga seondub hetkeolukorras (ala on minetanud kaubajaama funktsiooni, ent ruumiliselt säilitanud oma ulatuse ja piirid) katkestuse teema linnaruumis.

Suletud iseloomuga funktsiooni tõttu on kaubajaama ala ümbritsevast linnast teatud mõttes alati olnud ära lõigatud. Hetkeolukorras lõikab ala (kaubajaam ja raudtee) läbi Põhja-Tallinna väljakujunenud elamualade omavahelised ühendused ja kogu linnaosa ühenduse kesklinnaga. Seda võimendab bastionaalvööndi põhjapoolse osa läbitöötamata sidumine endise eeslinna alaga.

Autoril on Põhja-Tallinna ja Kopli kaubajaama ala vastu suur isiklik sümpaatia. Põhja-Tallinn köidab ühest küljest huvitava ruumilise (ja sotsiaalse) koosluse tõttu, mille taustaks on tööstus- ja militaarajalugu1, teisalt toetab valikut ka väidetav Põhja-Tallinna ja ala üldine kõrge tulevikupotensiaal. Tallinna merele avamine ja Põhja-Tallinna areng on praeguse linnaarhitekti sõnul järgnevate aastate prioriteedid linna ruumilises arengus.2 Hiljuti sõlmitud pealinna koalitsioonileppesse kirjutati sisse punkt, mis eeldab linnalt riigi survestamist kaubajaama ja kauba-raudtee väljaviimist antud asukohast.
Magistritöö teksitosa koosneb kolmest osast, esimeses on antud analüüsi laiem kultuuriline taust, teine osa käsitleb teemat täpsemalt ala ja asukoha kontekstis, kolmas osa viitab planeeringus käsitlemiseks valitud teemadele – kontseptsioonile (toetudes teise osa analüüsile). Teksiosas analüüsitud mõtetest lähtuvalt kujuneb magistritöö graafiline osa – Kopli kaubajaama planeeringuline tulevikuvisioon. Toetudes oma nägemusele meie käesolevast kultuurisituatsioonist, otsustan millised teemad on selles asukohas ja praegusel ajahetkel olulised – on ju planeering nö oma aja laps – praeguse hetke väärtushinnangute üks võimalik kombinatsioon ja kontsentratsioon. Asukoha ja teemavalik on esmatähtsad otsused – kultuuriline seisukohavõtt. Läbi planeeringuliste otsuste soovin juhatada linnaosa kultuurilist arengut, toetada identiteetiloomet läbi just selle osa linnaruumist. Minu põhiliseks töövahendiks on siin avalik ruum selle kvintessentisna konsentreeritud kujul – lineaarne tegevuspark – Kopli Kilomeeter. Linnaruum, mis kutsub kohtama, kohtuma siin ja praegu endaga, naabriga, sõbraga, võõraga, ideede, taeva ja linnaga…

Lae täies mahus magistritöö alla siit: alender tekst

 

3 analĆ¼Ć¼s.ai 3 analĆ¼Ć¼s.ai